HEART BRIDGE CO., LIMITED

MỘT NGUỒN CUNG ỨNG MAY CỦA PHỤ KIỆN MAY trên toàn cầu

T i sao ch n chúng ta

      

T t c nh ng gì b n c n bi t v chúng tôi

      

HEARTBRIDGE Công ty TNHH là nhà s n xu t chuyên v R & D và s n xu t các ph ki n may m c, cung c p "M t c a ph li u may m c Sourcing" d ch v , s n ph m chính bao g m dây kéo, dây kéo kéo, nút kim lo i, nút polyester, nút t nhiên, inh tán , M t l i, t m kim lo i, nhãn hang, nhãn chuy n nhi t, nhãn d t, nhãn in, v.v ...

    

V HEARTBRIDGE

      

HEARTBRIDGE Công ty TNHH là nhà s n xu t chuyên v R & D và s n xu t các ph ki n may m c, cung c p "M t c a ph li u may m c Sourcing" d ch v , s n ph m chính bao g m dây kéo, dây kéo kéo, nút kim lo i, nút polyester, nút t nhiên, inh tán , inh, t m kim lo i, nhãn treo, nhãn chuy n nhi t, nhãn d t, nhãn in, vân vân.

       c thêm